รายงานเปิดเผยข้อมูลการจัดหา
ประจำเดือน:
ลำดับที่ประจำเดือนเลขที่สัญญาชื่องาน / โครงการรายการสัญญาวงเงินงบประมาณ
หรือราคากลาง
วิธีจัดหาผู้ซื้อแบบ /
ผู้ค้าที่กรรมการเชิญ
ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
1ส.ค.65352/3170107375/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT เชียงดาวจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT เชียงดาว269,800.55
(269,800.55)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 269,800.55 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 269,800.55 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
2ส.ค.65G413/4600109214/2565ซื้ออุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ Fiber Home รุ่น AN5506-02-B จำนวน 200 ชุดซื้ออุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ Fiber Home รุ่น AN5506-02-B จำนวน 200 ชุด256,800.00
(256,800.00)
วิธีตกลงราคา641.บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย
1.บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย ราคา 256,800.00 บาท
บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย ราคา 256,800.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
3ส.ค.654600103869จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย บฉภ.(อบ.) ประจำปี 2565จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย บฉภ.(อบ.) ประจำปี 2565308,160.00
(308,160.00)
วิธีตกลงราคา641.บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส
2.บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส
1.[] บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคา 308,160.00 บาท
2.[0345599000334] บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคา 308,160.00 บาท
บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคา 308,160.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
4ส.ค.65352/3170107246/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT ยางกือ ม.8 อ.อมก๋อยจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT ยางกือ ม.8 อ.อมก๋อย495,143.47
(495,143.47)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 495,143.47 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 495,143.47 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
5ส.ค.65352/3170107240/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT หนองมณฑา ม.16 อ.แม่วางจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT หนองมณฑา ม.16 อ.แม่วาง474,003.07
(474,003.07)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 474,003.07 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 474,003.07 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
6ส.ค.65352/3170107230/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT แม่แจ่มจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT แม่แจ่ม494,785.16
(494,785.16)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 494,785.16 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 494,785.16 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
7ส.ค.654600103871จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาด บฉภ.(อบ.) ประจำปี 2565จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาด บฉภ.(อบ.) ประจำปี 2565141,240.00
(141,240.00)
วิธีตกลงราคา641.บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส
2.บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส
1.[] บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคา 141,240.00 บาท
2.[0345599000334] บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคา 141,240.00 บาท
บจก. รักษาความปลอดภัยอุบลคลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคา 141,240.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
8ส.ค.65352/3170107326/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT เมืองก๋าย ม2-บ.ผาหม่อน อ.แม่แตงจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT เมืองก๋าย ม2-บ.ผาหม่อน อ.แม่แตง281,354.15
(281,354.15)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 281,354.15 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 281,354.15 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
9ส.ค.65G301/4600107415/2565ซื้อ Indoor GPON ขนาด 8 PON Port แบบที่ 1 (Type 1) ยี่ห้อ ZHONE จำนวน 16 ชุด ซื้อ Indoor GPON ขนาด 8 PON Port แบบที่ 1 (Type 1) ยี่ห้อ ZHONE จำนวน 16 ชุด 2,054,400.00
(2,054,400.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บจก. อินฟิเทล
2.บริษัท ลิ้งค์โฟลว์ จำกัด
1.บจก. อินฟิเทล ราคา 2,054,400.00 บาท
2.บริษัท ลิ้งค์โฟลว์ จำกัด ราคา 2,140,000.00 บาท
บจก. อินฟิเทล ราคา 2,054,400.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
10ส.ค.65352/3170107401/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT บ.ห้วยลึก-บ.ห้วยจะค่าน อ.เชียงดาวจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT บ.ห้วยลึก-บ.ห้วยจะค่าน อ.เชียงดาว233,320.82
(233,320.82)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 233,320.82 บาท
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 233,320.82 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 233,320.82 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
11ส.ค.65352/3170107368/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT เมืองก๋าย ม.2จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT เมืองก๋าย ม.2189,654.16
(189,654.16)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 189,654.16 บาท
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 189,654.16 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 189,654.16 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
12ส.ค.65G404/4600108382/2565จ้างตรวจซ่อมแก้ไขวงจร Fttx C internet โซน2เดือนก.ค2565จ้างตรวจซ่อมแก้ไขวงจร Fttx C internet โซน2เดือนก.ค2565105,288.00
(105,288.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ซี เอช แอนด์ ที จำกัด
1.บริษัท ซี เอช แอนด์ ที จำกัด ราคา 105,288.00 บาท
บริษัท ซี เอช แอนด์ ที จำกัด ราคา 105,288.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
13ส.ค.65G301/4600107420/2565ซื้อ Indoor GPON ขนาด 8 PON Port แบบที่ 2 (Type 2) ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 24 ชุด ซื้อ Indoor GPON ขนาด 8 PON Port แบบที่ 2 (Type 2) ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 24 ชุด 3,081,600.00
(3,081,600.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท พิโค เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด
1.บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด ราคา 3,081,600.00 บาท
2.บริษัท พิโค เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด ราคา 4,243,620.00 บาท
บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด ราคา 3,081,600.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
14ส.ค.65G404/4600108966/2565จ้างเหมาจัดอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมติดตั้งบริการnsiรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจ้างเหมาจัดอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมติดตั้งบริการnsiรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย402,988.75
(402,988.75)
วิธีตกลงราคา641.หจก. เน็ตดอย เทคโนโลยี
1.หจก. เน็ตดอย เทคโนโลยี ราคา 402,988.75 บาท
หจก. เน็ตดอย เทคโนโลยี ราคา 402,988.75 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
15ส.ค.65G101/4600109078/2565จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาบริการหลังการขาย (MA) เดือนสิงหาคม 2565จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาบริการหลังการขาย (MA) เดือนสิงหาคม 2565176,603.50
(176,603.50)
วิธีตกลงราคา641.หจก. ไทด์ ทาม แอร์แอนด์อิเล็ก ทรอนิกส์
1.หจก. ไทด์ ทาม แอร์แอนด์อิเล็ก ทรอนิกส์ ราคา 176,603.50 บาท
หจก. ไทด์ ทาม แอร์แอนด์อิเล็ก ทรอนิกส์ ราคา 176,603.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
16ส.ค.65G101/4600109260/2565จ้างพาดสาย Fiber Optic 12 Core จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 24,000 เมตรจ้างพาดสาย Fiber Optic 12 Core จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 24,000 เมตร120,000.00
(120,000.00)
วิธีตกลงราคา641.นางยุวดี เพียรเกิด
1.[3670101306015] นางยุวดี เพียรเกิด ราคา 120,000.00 บาท
นางยุวดี เพียรเกิด ราคา 120,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
17ส.ค.65352/3170107383/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT น้ำบ่อหลวง - บ.ห้วยโท้งจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx บริเวณ OLT น้ำบ่อหลวง - บ.ห้วยโท้ง165,933.30
(165,933.30)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 165,933.30 บาท
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 165,933.30 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 165,933.30 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
18ส.ค.65352/3170107366/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับ FTTx บริเวณ OLT บ.แสนสราญ-บ.เวียงด้ง จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับ FTTx บริเวณ OLT บ.แสนสราญ-บ.เวียงด้ง 242,054.15
(242,054.15)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 242,054.15 บาท
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 242,054.15 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 242,054.15 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
19ส.ค.65G301/4600107421/2565ซื้อ Indoor GPON ขนาด 8 PON Port แบบที่ 3 (Type 3) ยี่ห้อ NOKIA จำนวน 10 ชุด ซื้อ Indoor GPON ขนาด 8 PON Port แบบที่ 3 (Type 3) ยี่ห้อ NOKIA จำนวน 10 ชุด 1,284,000.00
(1,284,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
2.บริษัท เอ็มเรสโซ จำกัด
1.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคา 1,284,000.00 บาท
2.บริษัท เอ็มเรสโซ จำกัด ราคา 1,433,800.00 บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคา 1,284,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
20ส.ค.65352/3170107228/2565จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับ FTTx บริเวณ OLT เมืองงาย อ.เชียงดาวจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับ FTTx บริเวณ OLT เมืองงาย อ.เชียงดาว261,294.50
(261,294.50)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
1.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 261,294.50 บาท
2.บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 261,294.50 บาท
บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด ราคา 261,294.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
21ส.ค.65G401/4600109110/2565ซื้อ เครื่องสแกนนิ้วมือ ใบหน้า จำนวน 24 ชุดซื้อ เครื่องสแกนนิ้วมือ ใบหน้า จำนวน 24 ชุด477,648.00
(476,150.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ไออีเอส วัน เซอร์วิส
1.บริษัท ไออีเอส วัน เซอร์วิส ราคา 476,150.00 บาท
บริษัท ไออีเอส วัน เซอร์วิส ราคา 476,150.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
22ส.ค.65322/3170107432/2565ซื้ออุปกรณ์ OLT ZTE C600 พร้อม Card Gpon 16 port เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้บริการ ชส.คลองโยงซื้ออุปกรณ์ OLT ZTE C600 พร้อม Card Gpon 16 port เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้บริการ ชส.คลองโยง492,414.00
(492,414.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 492,414.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 492,414.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
23ส.ค.65G301/4600107422/2565ซื้อ Indoor GPON ขนาด 8 PON Port แบบที่ 4 (Type 4) ยี่ห้อ FIBER HOME จำนวน 10 ชุด ซื้อ Indoor GPON ขนาด 8 PON Port แบบที่ 4 (Type 4) ยี่ห้อ FIBER HOME จำนวน 10 ชุด 1,284,000.00
(1,284,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย
2.บริษัท ไอพีทูเอส (ประเทศไทย) จำกัด
1.บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย ราคา 1,284,000.00 บาท
2.บริษัท ไอพีทูเอส (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,444,500.00 บาท
บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย ราคา 1,284,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
24ส.ค.65312/3170107270/2565ซื้ออุปกรณ์ OUN ยี่ห้อ HUAWE รุ่น Echolife 8120LCPMซื้ออุปกรณ์ OUN ยี่ห้อ HUAWE รุ่น Echolife 8120LCPM401,250.00
(401,250.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
1.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 401,250.00 บาท
บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 401,250.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
25ส.ค.65312/3170107269/2565ซื้ออุปกรณ์ 3G/4G LTE WIRELESS ROUTER NR 3661ซื้ออุปกรณ์ 3G/4G LTE WIRELESS ROUTER NR 3661240,750.00
(240,750.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 240,750.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 240,750.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
26ส.ค.65332/3170107409/2565ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่างปี 2565ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่างปี 2565477,220.00
(477,220.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
1.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 477,220.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 477,220.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
27ส.ค.65312/3170107361/2565ซื้ออุปกรณ์ Fixed wireless รุ่น NR3661 จำนวน 200 STซื้ออุปกรณ์ Fixed wireless รุ่น NR3661 จำนวน 200 ST481,500.00
(481,500.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด
1.บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด ราคา 481,500.00 บาท
บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด ราคา 481,500.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
28ส.ค.65G109/4600109022/2565จ้างดูแลบำรุงรักษาบริการหลังการขาย ลูกค้าบริการ NT Broadband ประจำเดือน สิงหาคม 2565จ้างดูแลบำรุงรักษาบริการหลังการขาย ลูกค้าบริการ NT Broadband ประจำเดือน สิงหาคม 2565211,004.00
(211,004.00)
วิธีตกลงราคา641.บจก. รักษาความปลอดภัย พี เอ็น บี
1.[0675559000421] บจก. รักษาความปลอดภัย พี เอ็น บี ราคา 211,004.00 บาท
บจก. รักษาความปลอดภัย พี เอ็น บี ราคา 211,004.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
29ส.ค.65G301/4600107213/2565ซื้อ 10GBase-XFP ( SFP + UpLink 10GPON) แบบที่ 1 (Type 1) ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 200 ชุดซื้อ 10GBase-XFP ( SFP + UpLink 10GPON) แบบที่ 1 (Type 1) ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 200 ชุด1,284,000.00
(1,177,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท พิโค เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด
1.บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด ราคา 1,177,000.00 บาท
2.บริษัท พิโค เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด ราคา 1,199,794.00 บาท
บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด ราคา 1,177,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
30ส.ค.65312/3170107360/2565ซื้ออุปกรณ์ ATA DAG1000-4S จำนวน 100 PCSซื้ออุปกรณ์ ATA DAG1000-4S จำนวน 100 PCS246,100.00
(246,100.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท โกลบอล เมช จำกัด
1.บริษัท โกลบอล เมช จำกัด ราคา 246,100.00 บาท
บริษัท โกลบอล เมช จำกัด ราคา 246,100.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
31ส.ค.65319/3170107430/2565ซื้อ ONU ZXHN F680-OFTK =100st. ซื้อ ONU ZXHN F680-OFTK =100st. 274,455.00
(274,455.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 274,455.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 274,455.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
32ส.ค.65G301/4600107216/2565ซื้อ 10GBase-XFP ( SFP + UpLink 10GPON) แบบที่ 2 (Type 2) ยี่ห้อ NOKIA จำนวน 100 ชุด ซื้อ 10GBase-XFP ( SFP + UpLink 10GPON) แบบที่ 2 (Type 2) ยี่ห้อ NOKIA จำนวน 100 ชุด 642,000.00
(588,500.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
2.บริษัท เอ็มเรสโซ จำกัด
1.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคา 588,500.00 บาท
2.บริษัท เอ็มเรสโซ จำกัด ราคา 629,695.00 บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคา 588,500.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
33ส.ค.65369/3170107407/2565ซื้ออุปกรณ์ ONU F680 OFTK จำนวน 50 ST และ ONU F670L จำนวน 30 ST ซื้ออุปกรณ์ ONU F680 OFTK จำนวน 50 ST และ ONU F670L จำนวน 30 ST 196,612.50
(196,612.50)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 196,612.50 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 196,612.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
34ส.ค.65381/3170107412/2565ซื้ออุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในรูปแบบSolution ให้กับ อบต.พนม(เพิ่มเติม)ซื้ออุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในรูปแบบSolution ให้กับ อบต.พนม(เพิ่มเติม)128.40
(128.40)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
1.บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 128.40 บาท
บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 128.40 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
35ส.ค.65381/3170107411/2565ซื้ออุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในรูปแบบSolution ให้กับ อบต.พนม(เพิ่มเติม)ซื้ออุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในรูปแบบSolution ให้กับ อบต.พนม(เพิ่มเติม)4,226.50
(4,226.50)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ไทยซอฟท์เทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1.บริษัท ไทยซอฟท์เทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ราคา 4,226.50 บาท
บริษัท ไทยซอฟท์เทค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ราคา 4,226.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
36ส.ค.65381/3170107410/2565ซื้ออุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในรูปแบบSolution ให้กับ อบต.พนม(เพิ่มเติม)ซื้ออุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในรูปแบบSolution ให้กับ อบต.พนม(เพิ่มเติม)138,672.00
(138,672.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ชูบีเทค จำกัด
1.บริษัท ชูบีเทค จำกัด ราคา 138,672.00 บาท
บริษัท ชูบีเทค จำกัด ราคา 138,672.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
37ส.ค.65319/3170107309/2565ซื้อ ONU ZXHN F680-OFTK =150st. ซื้อ ONU ZXHN F680-OFTK =150st. 411,682.50
(411,682.50)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 411,682.50 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 411,682.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
38ส.ค.65306/P0008958/2565จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร NT ผ่านงานสัมมนา E S G FORUM ของประชาชาติธุรกิจจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร NT ผ่านงานสัมมนา E S G FORUM ของประชาชาติธุรกิจ100,000.00
(100,000.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
1.บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ราคา 100,000.00 บาท
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ราคา 100,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
39ส.ค.65313/3170107243/2565จ้างซ่อมแซมเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC บริเวณ ชส.สะพานปูนจ้างซ่อมแซมเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC บริเวณ ชส.สะพานปูน103,183.78
(103,183.78)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พิมพ์พัฒน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
1.บริษัท พิมพ์พัฒน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ราคา 103,183.78 บาท
บริษัท พิมพ์พัฒน์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ราคา 103,183.78 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
40ส.ค.65313/3170107212/2565จ้างสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC บริเวณ ชส.ธัญบุรีจ้างสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC บริเวณ ชส.ธัญบุรี147,908.64
(147,908.64)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย ราคา 147,908.64 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย ราคา 147,908.64 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
41ส.ค.65313/3170107183/2565จ้างปรับปรุง รื้อย้ายท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ ชส.ลำลูกกาจ้างปรับปรุง รื้อย้ายท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ ชส.ลำลูกกา139,296.81
(139,296.81)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท บิวส์ คอม จำกัด
2.บริษัท บิวส์ คอม จำกัด
1.บริษัท บิวส์ คอม จำกัด ราคา 139,296.81 บาท
2.บริษัท บิวส์ คอม จำกัด ราคา 139,296.81 บาท
บริษัท บิวส์ คอม จำกัด ราคา 139,296.81 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
42ส.ค.65313/3170107181/2565จ้างสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC บริเวณ ชส.ธัญบุรีจ้างสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC บริเวณ ชส.ธัญบุรี133,513.52
(133,513.52)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอัฑฒ์ เอ็นจิเนียริ่ง
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอัฑฒ์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 133,513.52 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอัฑฒ์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 133,513.52 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
43ส.ค.65G401/4600108830/2565ซื้อสาย Optical Fiber Cable ADSS ขนาด 48 Core จำนวน 100,000 เมตรซื้อสาย Optical Fiber Cable ADSS ขนาด 48 Core จำนวน 100,000 เมตร2,728,500.00
(2,715,660.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท นอร์ธรอป เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2.บจก.ไฮเวอร์ชั่น แมชชีนเนอรี่
3.บจก.เอฟซีเอฟโซลูชั่น
1.บริษัท นอร์ธรอป เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 2,712,450.00 บาท
บริษัท นอร์ธรอป เทเลคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 2,712,450.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
44ส.ค.65355/3170107386/2565จ้างขยาย ODN รองรับ PON เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ชุมสายเชียงราย (บ้านดอยสะเก็น) ตามใบสั่งงานเลขที่ C.64.WBE00.0097จ้างขยาย ODN รองรับ PON เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า ชุมสายเชียงราย (บ้านดอยสะเก็น) ตามใบสั่งงานเลขที่ C.64.WBE00.0097399,028.20
(399,028.20)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิสเซส
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิสเซส ราคา 399,028.20 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิสเซส ราคา 399,028.20 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
45ส.ค.65G401/4600107467/2565ซื้อแบตเตอรี่ ชนิดลิเทียมฟอสเฟต ขนาด 48V 100Ah สำหรับสถานี Outdoor จำนวน 32 ชุดซื้อแบตเตอรี่ ชนิดลิเทียมฟอสเฟต ขนาด 48V 100Ah สำหรับสถานี Outdoor จำนวน 32 ชุด1,249,760.00
(1,249,760.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท พาวเวอร์ ดีล จำกัด
2.บจก.ทีเอส ซัพพลาย
1.บริษัท พาวเวอร์ ดีล จำกัด ราคา 1,249,760.00 บาท
บริษัท พาวเวอร์ ดีล จำกัด ราคา 1,249,760.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
46ส.ค.65311/3170107344/2565ซื้อ ONU HG8120L จำนวน 370 STซื้อ ONU HG8120L จำนวน 370 ST494,875.00
(494,875.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ซี เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
1.บริษัท ซี เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคา 494,875.00 บาท
บริษัท ซี เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคา 494,875.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
47ส.ค.65G401/4600107471/2565ซื้อ AC Line Surge Protection จำนวน 20 ชุดซื้อ AC Line Surge Protection จำนวน 20 ชุด1,082,000.00
(1,157,740.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บจก. พี ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง
2.บริษัท พีเอส ซอร์ส จำกัด
1.บจก. พี ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง ราคา 692,290.00 บาท
บจก. พี ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง ราคา 692,290.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
48ส.ค.65312/3170107253/2565ซื้อเครื่องมือช่าง 3 รายการ จำนวน 7 STซื้อเครื่องมือช่าง 3 รายการ จำนวน 7 ST499,262.00
(499,262.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
1.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 499,262.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 499,262.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
49ส.ค.65400/3170101056/2565ซื้อ Converter Type-C พร้อมสกรีนโลโก้เพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่ซื้อ Converter Type-C พร้อมสกรีนโลโก้เพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่479,895.00
(479,895.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 479,895.00 บาท
บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 479,895.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
50ส.ค.65G408/4600109183/2565ซื้ออุปกรณ์ NSI ว.เทคนิคแพร่ เฟส2ซื้ออุปกรณ์ NSI ว.เทคนิคแพร่ เฟส2177,887.50
(177,887.50)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด
2.บริษัท เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด
1.[0405562000390] บริษัท เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด ราคา 177,887.50 บาท
2.[0405562000390] บริษัท เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด ราคา 177,887.50 บาท
บริษัท เน็ทเวอร์คส์ เอ็กซ์พลัส จำกัด ราคา 177,887.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
51ส.ค.65G301/4600107221/2565ซื้อ 10GBase-XFP ( SFP + UpLink 10GPON) แบบที่ 4 (Type 4) ยี่ห้อ ZYXEL จำนวน 50 ชุด ซื้อ 10GBase-XFP ( SFP + UpLink 10GPON) แบบที่ 4 (Type 4) ยี่ห้อ ZYXEL จำนวน 50 ชุด 321,000.00
(294,250.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท วิลเน็ตคอมมูนิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
2.บริษัท ไอ คิว เทคโนโลยีส์ จำกัด
1.บริษัท วิลเน็ตคอมมูนิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 294,250.00 บาท
2.บริษัท ไอ คิว เทคโนโลยีส์ จำกัด ราคา 295,320.00 บาท
บริษัท วิลเน็ตคอมมูนิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 294,250.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
52ส.ค.65G301/4600107768/2565ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 3 (Type 3) ยี่ห้อ NOKIA จำนวน 1,100 ตัว ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 3 (Type 3) ยี่ห้อ NOKIA จำนวน 1,100 ตัว 1,412,400.00
(1,412,400.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
2.บริษัท เอ็มเรสโซ จำกัด
1.บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคา 1,412,400.00 บาท
2.บริษัท เอ็มเรสโซ จำกัด ราคา 1,577,180.00 บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคา 1,412,400.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
53ส.ค.65356/3170107359/2565จ้างเหมารื้อถอนสายทองแดง ชส.เกาะคา cab 004,009 อ.เกาะคา จ.ลำปางจ้างเหมารื้อถอนสายทองแดง ชส.เกาะคา cab 004,009 อ.เกาะคา จ.ลำปาง101,300.11
(101,300.11)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี รุ่งทรัพย์
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี รุ่งทรัพย์ ราคา 101,300.11 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี รุ่งทรัพย์ ราคา 101,300.11 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
54ส.ค.65G301/4600107767/2565ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 2 (Type 2) ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 1,550 ตัว ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 2 (Type 2) ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 1,550 ตัว 1,990,200.00
(1,990,200.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด
2.บริษัท พิโค เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด
1.บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด ราคา 1,990,200.00 บาท
2.บริษัท พิโค เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด ราคา 3,268,047.50 บาท
บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด ราคา 1,990,200.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
55ส.ค.65356/31701047352/2565จ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ รื้อถอน สายทองแดง ชส.ห้างฉัตร tt&tจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ รื้อถอน สายทองแดง ชส.ห้างฉัตร tt&t145,184.02
(145,184.02)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พี.เอ็ม. แมพ จำกัด
1.บริษัท พี.เอ็ม. แมพ จำกัด ราคา 145,184.02 บาท
บริษัท พี.เอ็ม. แมพ จำกัด ราคา 145,184.02 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
56ส.ค.65G301/4600107765/2565ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 1 (Type 1) ยี่ห้อ ZHONE จำนวน 1,400 ตัว ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 1 (Type 1) ยี่ห้อ ZHONE จำนวน 1,400 ตัว 1,797,600.00
(1,797,600.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บจก. อินฟิเทล
2.บริษัท ลิ้งค์โฟลว์ จำกัด
1.บจก. อินฟิเทล ราคา 1,797,600.00 บาท
2.บริษัท ลิ้งค์โฟลว์ จำกัด ราคา 1,872,500.00 บาท
บจก. อินฟิเทล ราคา 1,797,600.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
57ส.ค.65G301/4600107770/2565ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 4 (Type 4) ยี่ห้อ FIBER HOME จำนวน 1,000 ตัว ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 4 (Type 4) ยี่ห้อ FIBER HOME จำนวน 1,000 ตัว 1,284,000.00
(1,284,000.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย
2.บริษัท ไอพีทูเอส (ประเทศไทย) จำกัด
1.บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย ราคา 1,284,000.00 บาท
2.บริษัท ไอพีทูเอส (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,369,600.00 บาท
บจก. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย ราคา 1,284,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
58ส.ค.65392/3170107245/2565ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN F680 OFTK = 163 ตัวซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN F680 OFTK = 163 ตัว447,361.65
(447,361.65)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 447,361.65 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 447,361.65 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
59ส.ค.65G401/4600106757/2565จ้างปักเสาคอนกรีตพร้อมพาดสายเคเบิลขนาด 48 CORE ทดแทนของเดิมในเส้นทาง งาว-ร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 งานจ้างปักเสาคอนกรีตพร้อมพาดสายเคเบิลขนาด 48 CORE ทดแทนของเดิมในเส้นทาง งาว-ร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 งาน1,073,000.00
(1,174,592.50)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.หจก. ไม้งามออฟติกเคเบิล
2.หจก.อาร์ เอ็ม เอ็ม ลิงค์
3.บจก.แกรนด์มัลติมีเดีย กรุ๊ป
1.หจก. ไม้งามออฟติกเคเบิล ราคา 1,174,592.50 บาท
หจก. ไม้งามออฟติกเคเบิล ราคา 1,174,592.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
60ส.ค.654600109118ซื้ออุปกรณ์ Broadband Router ยี่ห้อ ZTE รุ่น H8102E สำหรับเดือนสิงหาคม 2565ซื้ออุปกรณ์ Broadband Router ยี่ห้อ ZTE รุ่น H8102E สำหรับเดือนสิงหาคม 2565187,250.00
(187,250.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด
1.[0105554041476] บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด ราคา 187,250.00 บาท
บริษัท เอทีเอส โซลูชั่น จำกัด ราคา 187,250.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
61ส.ค.654600109199จ้างติดตั้งแบบพาดสายเบ็ดเสร็จ จำนวน 40 วงจรจ้างติดตั้งแบบพาดสายเบ็ดเสร็จ จำนวน 40 วงจร102,720.00
(102,720.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ธรัสท์ ดิจิทัล จำกัด
1.บริษัท ธรัสท์ ดิจิทัล จำกัด ราคา 102,720.00 บาท
บริษัท ธรัสท์ ดิจิทัล จำกัด ราคา 102,720.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
62ส.ค.65G301/4600107772/2565ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 5 (Type 5) ยี่ห้อ ZYXEL จำนวน 830 ตัว ซื้ออุปกรณ์ ONU Single Port แบบที่ 5 (Type 5) ยี่ห้อ ZYXEL จำนวน 830 ตัว 1,065,720.00
(1,065,720.00)
วิธีเชิญชวนเฉพาะ641.บริษัท วิลเน็ตคอมมูนิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
2.บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
3.บริษัท ไอ คิว เทคโนโลยีส์ จำกัด
1.บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 1,065,720.00 บาท
2.บริษัท ไอ คิว เทคโนโลยีส์ จำกัด ราคา 1,083,482.00 บาท
บริษัท วิลเน็ตคอมมูนิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 1,065,720.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
63ส.ค.65310/3170107225/2565ซื้ออุปกรณ์MSANเพื่อรองรับการให้บริการ voice อาคารเมืองไทยประกันชีวิตซื้ออุปกรณ์MSANเพื่อรองรับการให้บริการ voice อาคารเมืองไทยประกันชีวิต469,130.80
(469,130.80)
วิธีตกลงราคา641.บริษํท เอ็น โอ เอส แพลนนิ่ง จำกัด
2.บริษัท อินฟิเทล จำกัด
3.บริษัท เจ ที เอ คอนเนคชั่น จำกัด
1.บริษํท เอ็น โอ เอส แพลนนิ่ง จำกัด ราคา 469,130.80 บาท
2.บริษัท อินฟิเทล จำกัด ราคา 471,870.00 บาท
3.บริษัท เจ ที เอ คอนเนคชั่น จำกัด ราคา 486,065.69 บาท
บริษํท เอ็น โอ เอส แพลนนิ่ง จำกัด ราคา 469,130.80 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
64ส.ค.65711/3170107281/2565ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบ Solution ตามใบสั่งงานซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบ Solution ตามใบสั่งงาน212,128.57
(212,128.57)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เจอาร์พี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1.บริษัท เจอาร์พี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ราคา 212,128.57 บาท
บริษัท เจอาร์พี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ราคา 212,128.57 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
65ส.ค.65349/3170107204/2565ซื้อONUยี่ห้อZTEรุ่นF680L จำนวน 40 ตัวซื้อONUยี่ห้อZTEรุ่นF680L จำนวน 40 ตัว109,782.00
(109,782.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 109,782.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 109,782.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
66ส.ค.65353/3170107348/2565ซื้ออุปกรณ์ TP-Link AX 1800 รุ่น EX221-G5 จำนวน 100 ตัวซื้ออุปกรณ์ TP-Link AX 1800 รุ่น EX221-G5 จำนวน 100 ตัว133,750.00
(133,750.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 133,750.00 บาท
บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 133,750.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
67ส.ค.65G101/4600108967/2565จ้างติดตั้งสายและอุปกรณ์ปลายทางฯ(Outsource Access) ปี 2565 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน) พื้นที่ บกภ.(ชน.) จ้างติดตั้งสายและอุปกรณ์ปลายทางฯ(Outsource Access) ปี 2565 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน) พื้นที่ บกภ.(ชน.) 256,800.00
(256,800.00)
วิธีตกลงราคา641.หจก. เอสที เทคโนโลยี(2017)
2.บจก. เอ็น วี วี คอร์ปอเรชั่น
1.หจก. เอสที เทคโนโลยี(2017) ราคา 256,800.00 บาท
หจก. เอสที เทคโนโลยี(2017) ราคา 256,800.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
68ส.ค.65325/3170107345/2565ซื้ออุปกรณ์ SDP AERIAL IN-LINE WITH SPLITTER 1:8 จำนวน 150 PC.ซื้ออุปกรณ์ SDP AERIAL IN-LINE WITH SPLITTER 1:8 จำนวน 150 PC.417,300.00
(417,300.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
1.บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 417,300.00 บาท
บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ราคา 417,300.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
69ส.ค.65397/3170107191/2565จ้างเหมารื้อถอนเสา Self Support สถานีฐานคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขายซากเสา Self Support ที่หมดความจำเป็นใช้งานจ้างเหมารื้อถอนเสา Self Support สถานีฐานคลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขายซากเสา Self Support ที่หมดความจำเป็นใช้งาน186,258.89
(185,710.54)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด
1.[0125548005528] บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด ราคา 182,636.16 บาท
บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด ราคา 182,636.16 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
70ส.ค.65312/3170106904/2565ซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หมู่บ้านพฤกษา ,โฮมเฟคเทอรี่ ชุมสายสยามนิเวศน์ซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หมู่บ้านพฤกษา ,โฮมเฟคเทอรี่ ชุมสายสยามนิเวศน์393,503.20
(393,503.20)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
1.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 393,503.20 บาท
บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 393,503.20 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
71ส.ค.65312/3170106903/2565ซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หมู่บ้าน The Miracie ชุมสายเพลสแอนด์พาร์คซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หมู่บ้าน The Miracie ชุมสายเพลสแอนด์พาร์ค196,751.60
(196,751.60)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
1.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 196,751.60 บาท
บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 196,751.60 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
72ส.ค.65312/3170106901/2565ซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ถนนพระราม 2 ซอย50,54,44 ชุมสายบางมดซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ถนนพระราม 2 ซอย50,54,44 ชุมสายบางมด196,751.60
(196,751.60)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
1.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 196,751.60 บาท
บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 196,751.60 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
73ส.ค.65312/3170106896/2565ซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการ เดอะไบรท์ พระราม 2 ชุมสายท่าข้ามซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการ เดอะไบรท์ พระราม 2 ชุมสายท่าข้าม197,864.40
(197,864.40)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด
1.บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 197,864.40 บาท
บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด ราคา 197,864.40 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
74ส.ค.65312/3170106894/2565ซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Forth ชุมสายลาดหญ้าซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Forth ชุมสายลาดหญ้า190,460.00
(190,460.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี่ คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด
1.บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี่ คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ราคา 190,460.00 บาท
บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี่ คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ราคา 190,460.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
75ส.ค.65312/3170106891/2565ซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Forth ชุมสายธนบุรีซื้อ Card GPON ยี่ห้อ Forth ชุมสายธนบุรี190,460.00
(190,460.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี่ คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด
1.บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี่ คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ราคา 190,460.00 บาท
บริษัท พีเอ็นที เทคโนโลยี่ คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด ราคา 190,460.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
76ส.ค.65312/3170106899/2565ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (หมวด 12) ของงบลงทุนประเภทไม่มีใบสั่งงาน (OPTICAL POWER METER จำนวน 2 ST และ MICRO OTDR จำนวน 3 ST )ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ (หมวด 12) ของงบลงทุนประเภทไม่มีใบสั่งงาน (OPTICAL POWER METER จำนวน 2 ST และ MICRO OTDR จำนวน 3 ST )441,910.00
(441,910.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
1.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 441,910.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 441,910.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
77ส.ค.65312/3170105183/2565ซื้อ Switch Cisco ASR920 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายดาวคะนอง ซื้อ Switch Cisco ASR920 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายดาวคะนอง 413,234.00
(413,234.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
1.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 413,234.00 บาท
บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 413,234.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
78ส.ค.65312/3170105180/2565ซื้อ Switch Cisco NCS5501 10 GE 48 Port พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายดาวดะนองซื้อ Switch Cisco NCS5501 10 GE 48 Port พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายดาวดะนอง497,550.00
(497,550.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
1.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 497,550.00 บาท
บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 497,550.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
79ส.ค.65400/3170100557/2565ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่344,540.00
(344,540.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 344,540.00 บาท
บริษัท อาร์เคจี อินเตอร์โปร คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 344,540.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
80ส.ค.65355/3180010833/2565จ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสาร เขตพื้นที่ กฟอ. อ.แม่สาย จ.เชียงราย 9.AP641100511 OGN ถนนเหมืองแดง-สะพาน 2จ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสาร เขตพื้นที่ กฟอ. อ.แม่สาย จ.เชียงราย 9.AP641100511 OGN ถนนเหมืองแดง-สะพาน 2169,761.92
(169,761.92)
วิธีเฉพาะเจาะจง1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีบี ซิสเต็มส์เทค แอนด์ เทเลคอม
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีบี ซิสเต็มส์เทค แอนด์ เทเลคอม ราคา 169,761.92 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีบี ซิสเต็มส์เทค แอนด์ เทเลคอม ราคา 169,761.92 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
81ส.ค.65311/3170106866/2565จ้างเหมา(พร้อมอุปกรณ์) งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว นำแสงเพื่อทดแทนของเดิมที่ถุกไฟไหม้ บริเวณถนนบางนา - ตราด กม.29 ถนน รัตนราชจ้างเหมา(พร้อมอุปกรณ์) งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว นำแสงเพื่อทดแทนของเดิมที่ถุกไฟไหม้ บริเวณถนนบางนา - ตราด กม.29 ถนน รัตนราช160,176.52
(160,176.52)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ไททัน ไฟเบอร์ จำกัด
1.บริษัท ไททัน ไฟเบอร์ จำกัด ราคา 160,176.52 บาท
บริษัท ไททัน ไฟเบอร์ จำกัด ราคา 160,176.52 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
82ส.ค.65311/3170106964/2565จ้างเหมา(พร้อมอุปกรณ์) งานยกระดับคอบ่อพัก ( MH ) ชุมสายโทรศัพท์บางพลี ถนนบางนา - ตราดจ้างเหมา(พร้อมอุปกรณ์) งานยกระดับคอบ่อพัก ( MH ) ชุมสายโทรศัพท์บางพลี ถนนบางนา - ตราด127,714.37
(127,714.37)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคา 127,714.37 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคา 127,714.37 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
83ส.ค.65G515/4600108975/2565จ้างเหมาติดตั้งสายและอุปกรณ์ปลายทาง (Outsource Access) พื้นที่ บตภ.(ยล.) เริ่ม 1 ส.ค.65 ถึง 30 ก.ย.2565จ้างเหมาติดตั้งสายและอุปกรณ์ปลายทาง (Outsource Access) พื้นที่ บตภ.(ยล.) เริ่ม 1 ส.ค.65 ถึง 30 ก.ย.2565100,000.00
(100,000.00)
วิธีตกลงราคา641.หจก. เอกซ์เปอร์ต ซิสเต็ม
1.หจก. เอกซ์เปอร์ต ซิสเต็ม ราคา 100,000.00 บาท
หจก. เอกซ์เปอร์ต ซิสเต็ม ราคา 100,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
84ส.ค.65311/3170106802/2565จ้างเหมา(พร้อมอุปกรณ์) งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว นำแสงเพื่อย้ายแนวเสาตามการไฟฟ้านครหลวง พร้อมปรับปรุงเสาคอนกรีตใหม่ ถนนสรรพาวุธจ้างเหมา(พร้อมอุปกรณ์) งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว นำแสงเพื่อย้ายแนวเสาตามการไฟฟ้านครหลวง พร้อมปรับปรุงเสาคอนกรีตใหม่ ถนนสรรพาวุธ112,763.90
(112,763.90)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคา 112,763.90 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคา 112,763.90 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
85ส.ค.65322/3170107252/2565ซื้อ WIRELESS ROUTER EX221-G5 AX1800 50 ST@1250 ศูนย์ฯ ดอนตูมซื้อ WIRELESS ROUTER EX221-G5 AX1800 50 ST@1250 ศูนย์ฯ ดอนตูม66,875.00
(66,875.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 66,875.00 บาท
บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 66,875.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
86ส.ค.65311/3170106803/2565จ้างเหมา(พร้อมอุปกรณ์) งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว นำแสงเพื่อทดแทนของเดิมเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงย้ายแนวเสาใหม่ ใกล้โกดังจงศิริ ถนนบางพลี - ตำหรุจ้างเหมา(พร้อมอุปกรณ์) งานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว นำแสงเพื่อทดแทนของเดิมเนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงย้ายแนวเสาใหม่ ใกล้โกดังจงศิริ ถนนบางพลี - ตำหรุ106,308.78
(106,308.78)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคา 106,308.78 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิวเอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ราคา 106,308.78 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
87ส.ค.65392/3170107332/2565ซื้อ SFP CISCO (100GBASE SFP 80km) ติดตั้ง ชส.วังจันทร์ เลขที่ใบสั่งงาน C65YBF000146ซื้อ SFP CISCO (100GBASE SFP 80km) ติดตั้ง ชส.วังจันทร์ เลขที่ใบสั่งงาน C65YBF000146374,500.00
(374,500.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด
1.บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 374,500.00 บาท
บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ราคา 374,500.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
88ส.ค.65G515/4600108995/2565จ้างเหมาซ่อมสายและอุปกรณ์ปลายทาง สำหรับวงจร Broadband internet ปจด.ส.ค.2565จ้างเหมาซ่อมสายและอุปกรณ์ปลายทาง สำหรับวงจร Broadband internet ปจด.ส.ค.2565144,396.50
(144,396.50)
วิธีตกลงราคา641.หจก. เอกซ์เปอร์ต ซิสเต็ม
1.หจก. เอกซ์เปอร์ต ซิสเต็ม ราคา 144,396.50 บาท
หจก. เอกซ์เปอร์ต ซิสเต็ม ราคา 144,396.50 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
89ส.ค.65G102/4600109240/2565จ้างเหมา O/S ดูแลรักษาบริการหลังการขาย MA NT Broadband เดือน สิงหาคม 2565จ้างเหมา O/S ดูแลรักษาบริการหลังการขาย MA NT Broadband เดือน สิงหาคม 2565145,000.00
(145,000.00)
วิธีตกลงราคา641.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส แกรนด์
1.[0663565000699] ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส แกรนด์ ราคา 145,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น เอส แกรนด์ ราคา 145,000.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
90ส.ค.65322/3170107202/2565ซื้อ WIRELESS ROUTER EX221-G5 AX1800 50 ST@1250 ศูนย์ฯ นครชัยศรีซื้อ WIRELESS ROUTER EX221-G5 AX1800 50 ST@1250 ศูนย์ฯ นครชัยศรี66,875.00
(66,875.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 66,875.00 บาท
บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ราคา 66,875.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
91ส.ค.654600108935จ้างMonitoringและจ้างMA ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะSmart Cityจ้างMonitoringและจ้างMA ระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะSmart City260,010.00
(260,010.00)
วิธีตกลงราคา641.บจก. ทีจี เน็ตเวิร์ค
1.บจก. ทีจี เน็ตเวิร์ค ราคา 260,010.00 บาท
บจก. ทีจี เน็ตเวิร์ค ราคา 260,010.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
92ส.ค.65362/3170107128/2565ซื้อ ONU ZXHN F6600 ให้กับศูนย์บริการลูกค้าอุตรดิตถ์ และ พิชัย เป็นจำนวน 100 SET ซื้อ ONU ZXHN F6600 ให้กับศูนย์บริการลูกค้าอุตรดิตถ์ และ พิชัย เป็นจำนวน 100 SET 318,860.00
(318,860.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
2.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 318,860.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 318,860.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
93ส.ค.65G601/4600108199/2565ซื้อ Management Terminal (PC) ประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่องซื้อ Management Terminal (PC) ประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 เครื่อง149,800.00
(149,800.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด
1.บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 149,800.00 บาท
บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ราคา 148,944.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
94ส.ค.65362/3170107124/2565ซื้ออุปกรณ์ Router Wireless RG-EW1200G PRO จำนวน 300 Pcs. ให้กับศูนย์บริการท้ั้ง 3 ศูนย์ซื้ออุปกรณ์ Router Wireless RG-EW1200G PRO จำนวน 100 Pcs. ให้กับศูนย์บริการลูกค้าอุตรดิตถ์ 1128,400.00
(128,400.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 128,400.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 128,400.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
95ส.ค.65362/3170107123/2565ซื้อ ONU ZXHN F612 ให้กับศูนย์บริการลูกค้าอุตรดิตถ์ 1 100 SETซื้อ ONU ZXHN F612 ให้กับศูนย์บริการลูกค้าอุตรดิตถ์ 1 100 SET147,660.00
(147,660.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 147,660.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 147,660.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
96ส.ค.65362/3170107122/2565ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ยี่ห้อ TurboSpeed รุ่น IP400 จำนวน 100 SETซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ยี่ห้อ TurboSpeed รุ่น IP400 จำนวน 100 SET187,250.00
(187,250.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 187,250.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 187,250.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
97ส.ค.65311/3170107094/2565ซื้อ ONU ZXHN-F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 300 ST ศูนย์บริการ NT สาขาหลักสี่ซื้อ ONU ZXHN-F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 300 ST ศูนย์บริการ NT สาขาหลักสี่442,980.00
(442,980.00)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
1.บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 442,980.00 บาท
บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ราคา 442,980.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
98ส.ค.65G401/4600108276/2565จ้าง Outsource Maintenance Agreement (MA) บริการ C internet เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565จ้าง Outsource Maintenance Agreement (MA) บริการ C internet เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565310,728.00
(310,728.00)
วิธีตกลงราคา641.หจก. เน็ตดอย เทคโนโลยี
1.หจก. เน็ตดอย เทคโนโลยี ราคา 310,728.00 บาท
หจก. เน็ตดอย เทคโนโลยี ราคา 310,728.00 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
99ส.ค.65369/31740107254/2565ซื้ออุปกรณ์ให้บริการ Solution CCTV จำนวน 24 จุด ให้กับเทศบาลเมืองการุ้งซื้ออุปกรณ์ให้บริการ Solution CCTV จำนวน 24 จุด ให้กับเทศบาลเมืองการุ้ง190,374.40
(190,374.40)
วิธีตกลงราคา641.บริษัท แชนเนลลี จำกัด
1.บริษัท แชนเนลลี จำกัด ราคา 190,374.40 บาท
บริษัท แชนเนลลี จำกัด ราคา 190,374.40 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
100ส.ค.65404/3180010829/2565ซื้อยาฉีดอินซูลินลดระดับน้ำตาลในเลือด (insulin human 30 iu/1ml+isophane insulin 70 iu/1 ml suspension for injection, 3 ml cartridge) จำนวน 300 กล่อง กล่องละ 5 หลอดซื้อยาฉีดอินซูลินลดระดับน้ำตาลในเลือด (insulin human 30 iu/1ml+isophane insulin 70 iu/1 ml suspension for injection, 3 ml cartridge) จำนวน 300 กล่อง กล่องละ 5 หลอด117,001.29
(117,165.00)
วิธีเฉพาะเจาะจง1.บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
1.บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ราคา 117,001.29 บาท
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด ราคา 117,001.29 บาท1. ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ราคาต่ำสุด
1 2 3